Všeobecné obchodní podmínky

 I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup ebooků (elektronických knih), videokurzů (v dalším textu vše též jako „digitální obsah“ nebo „produkty“), vzdělávacích akcí (workshopů) a individuálních koučovacích setkání (v dalším textu vše též jako „služba“ nebo „služby“) přes webové rozhraní www.simonadosedelova.cz provozované Simonou Dosedělovou, IČ: 01215833, DIČ: CZ8755044925, se sídlem Štěpánkova 1019/13, Praha 5 – Košíře, jako fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku, evidujícím úřadem je Úřad městské části Praha 5. (dále též jen jako „Poskytovatel“).
 2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Poskytovatele.
 3. Poskytování služeb probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem (jako příjemcem služby). I proces uzavírání této smlouvy je popsán podrobně níže v těchto VOP, v čl. III.
 4. Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě nebo Smlouvě o poskytování služeb odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Smlouvy je nad textem VOP). 
 5. VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.simonadosedelova.cz souvisí.
 6. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt nebo službu koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu nebo služby (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat“, „Objednat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“/“Objednat“ mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako já připraveni splnit své závazky z následně uzavřené Smlouvy (tedy já jako Prodávající a Poskytovatel především dodat vám objednaný produkt nebo službu a vy jako Kupující a Klient za ně zaplatit dohodnutou cenu).
 7. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
II. Důležité pojmy (definice)
III. Objednávka a uzavření Smlouvy
IV. Cena produktů a služeb a platba
V. Dodací podmínky
VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem
VII. Odstoupení od Smlouvy
VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
X. Závěrečná ustanovení

II. Důležité pojmy (definice)

 1. POSKYTOVATEL (PRODÁVAJÍCÍ).

Poskytovatelem je: Mgr. Simona Dosedělová

IČ: 01215833, DIČ: CZ8755044925

Místo podnikání (i adresa pro doručování): Štěpánkova 1019/13, Praha 5 – Košíře, 150 00

Zapsaná v živnostenském rejstříku u úřadu příslušném podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 5.

Kontaktní telefon: +420 777 029 123

Adresa pro doručování elektronické pošty: casnazivot@simonadosedelova.cz

Nejsem plátcem DPH.

 1. KUPUJÍCÍ/KLIENT. Kupujícím se stanete, pokud prostřednictvím webového rozhraní www.simonadosedelova.com se mnou uzavřete Kupní smlouvu, a tím koupíte některý z produktů uvedených na tomto webovém rozhraní. Klientem se stanete, když prostřednictvím téhož webového rozhraní se mnou uzavřete Smlouvu o poskytování služeb. Kupujícím/Klientem můžete být coby podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel. V dalším textu bude používáno jednotné označení – Klient.
 2. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.
 3. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí Kupní smlouva, ve které jako Klient vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Klient, který není spotřebitelem. Současně má Poskytovatel i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Klientovi a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Klientem jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
 4. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je Smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž by se Poskytovatel a Klient museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.simonadosedelova.com vyplněním potřebných údajů Klientem) nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradí sám Klient a jsou dány sazbou účtovanou operátorem, kterého Klient využívá resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
 5. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Klientem a Poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  

 

III. Objednávka a uzavření Smlouvy

 1. Jako Klient objednáváte produkty i služby zásadně přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním objednávkového formuláře. 
 2. POPIS PRODUKTŮ A SLUŽEB.  Na webovém rozhraní www.simonadosedelova.cz naleznete veškeré mé produkty i služby, včetně produktů poskytovaných zdarma, s podrobným popisem jejich formy, obsahu, s uvedením pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Veškeré prezentace produktů a služeb uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Poskytovatel nejsem povinna uzavřít Smlouvu ohledně těchto produktů a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije. 
 3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ a SLUŽEB. Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, email, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ) a vyberete způsob úhrady.

  Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“ nebo „Objednat“. 

  O obdržení objednávky vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky, nejedná se o přijetí objednávky z mé strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném e-mailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo e-mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit.

Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva týkající se produktu nebo služby uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se mnou.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat produkty přes webové rozhraní nebo emailem je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu a nebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti. 

 1. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.
 2. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mojí strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

IV. Cena produktů a služeb a platba

 1. CENA PRODUKTŮ A SLUŽEB. U jednotlivých položek produktů a služeb je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Ceny workshopů zahrnují náklady spojené s realizací akce, tedy i náklady na pronájem prostor vč. technického vybavení, organizační a materiálové zajištění, pokud není uvedeno v popisu akce jinak. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat“/“Objednat“) je již konečnou cenou, protože s ohledem na charakter produktů a služeb nevznikají další náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s jejich dodáním. 
 2. Sjednanou kupní cenou (dále jen „cena“) je cena uvedená u produktu nebo služby v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt nebo službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mojí strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt nebo službu dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do okamžiku úplného zaplacení ceny zůstává produkt v mém vlastnictví.
 4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
  Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny). Pokyny k platbě v podobě zálohové faktury obdržíte v emailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán nebo v případě služby upřesněn termín a místo jejího plnění.

  Bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned).
  Online bankovním převodem (platba se provede ihned).
  Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
  Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých nebo v případě objednávek ze zahraničí se kupní cena hradí v Eurech.

 1. SPLATNOST KUPNÍ CENY. V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. V případě poskytnutí služeb musí být cena uhrazena tak, aby nejpozději tři pracovní dny před konáním workshopu nebo realizací sjednaného setkání byla připsána na můj bankovní účet. Datum splatnosti je vždy uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

Po přijetí platby vám vystavím a na mail uvedený v objednávce zašlu doklad o přijaté platbě. U online platebních metod jej obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 dnů od přijetí platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkty ani služby není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. Dodací podmínky

A. Dodací podmínky produktů (ebooků, videokurzů)

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Při koupi produktu bude digitální obsah ve formátu .docx nebo .pdf (ebook) nebo odkaz pro jejich stažení či spuštění dodán po zaplacení kupní ceny na vámi v objednávce sdělenou emailovou adresu.
 2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby. 
 3. NÁKLADY NA  DOPRAVU. S ohledem na charakter produktů nevznikají a tedy nejsou účtovány náklady na dopravu.
 4. Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu,  a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
 5. Digitální obsah (ebook, videokurz) vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a .pdf a přehrávání video a audio souborů (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP). 

B. Dodací, realizační a storno podmínky služeb 

1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Služba bude dodána (uskutečněna) dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní nebo dle podmínek individuálně sjednaných. Klient má právo absolvovat workshop nebo sjednat termín a místo uskutečnění individuálního setkání za podmínky řádné úhrady celé ceny.

Vzdělávací akce se uskuteční pouze v případě, že si jej objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Poskytovatelem. V opačném případě či zásahu vyšší moci si vyhrazuji právo akci zrušit. V takovém případě všechny přihlášené účastníky včas budu informovat.

Individuální setkání či spojení na dálku (telefonicky, FaceTime, Skype) se uskuteční v individuálně domluveném místě, termínu, čase.

2. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na workshop můžete místo sebe vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůžete jako Klient zúčastnit objednaného workshopu a že je to vzhledem k obsahu workshopu přípustné a možné. V případě vyslání náhradníka mi prosím co nejdříve emailem nebo telefonicky tuto skutečnost a pokud možno i důvod sdělte. V případě individuálních setkání není účast náhradníka možná.

3. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucím akci (workshop) jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Klientů. Není dovoleno je bez mého vědomí a předchozího písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Klient, Poskytovatel i případný další lektor účastnící se workshopu berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.

4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍ AKCE (WORKSHOPU) I TRVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍ SLUŽBY: Klient je v celém průběhu vzdělávací akce i po dobu trvání individuální služby za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý Klient bere na vědomí, že při aktivitách konaných během workshopu a poskytování služeb, kterých se Klient sám účastní nebo je vede, může docházet k fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Vzdělávací akce ani individuální služby nenahrazují lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že kterýkoliv Klient nebo účastník v průběhu vzdělávací akce podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se informovat Poskytovatele nebo lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Zároveň se doporučuje využití služeb nebo účast na vzdělávací akci konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Každý účastník je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Klientům svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání workshopu nebo služby.

5. MOŽNOST VYLOUČIT KLIENTA Z ÚČASTI NA VZDĚLÁVACÍ AKCI: Klienti jsou povinni při účasti na workshopu nenarušovat jeho průběh, přičemž za rušení je považován i pozdní příchod. Jsem oprávněná Klienta vyloučit z účasti na workshopu či jeho části v případě, že Klient nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil průběh workshopu, ostatní Klienty či lektora anebo v případě, že bude průběh akce resp. jednotlivých setkání narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití). V případě vyloučení Klienta z workshopu nemá Klient nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části. 

6. ZMĚNA TERMÍNU, MÍSTA KONÁNÍ, STORNO PODMÍNKY A NEVYUŽITÉ SLUŽBY: 

Jako Poskytovatel jsem oprávněna změnit jednostranně podmínky Klientem zvolené vzdělávací akce (workshopu) např. čas konání, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž o tom Klienta co nejdříve vyrozumím. Odpovídám i za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel workshopu.

V případě, že by workshop byl zrušen z důvodů na mé straně a vy jako Klient jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení workshopu, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem jako byla přijata. 

Jako Klient jste oprávněni svoji účast na vzdělávací akci zrušit. V případě, že jste již uhradili cenu workshopu a zrušíte účast nejpozději 14 dní před konáním workshopu, vrátím vám 100% zaplacené ceny. Pokud účast zrušíte v době 13 až 7 dní před konáním workshopu, vrátím vám 70% zaplacené ceny. Při zrušení účasti 6 až 4 dny před konáním workshopu vám vrátím 50%. A zrušíte-li účast v době 3 a méně dnů před zahájením workshopu, nebude vám zaplacená cena vrácena, ale můžete za sebe vyslat náhradníka, umožňuje-li to obsah a charakter workshopu. 

Zaplacený a potvrzený termín individuálního setkání je závazný. Místo držím vždy konkrétnímu Klientovi.

Změna termínu individuálního setkání ze strany Klienta je možná bezplatně, pokud tak Klient učiní nejméně 24 hodin před začátkem domluveného setkání. V případě, že na sjednanou schůzku Klient nedorazí vůbec, nenaváže sjednané spojení (Skype, FaceTime, telefonicky) nebo zruší méně než 24 hodin předem, sezení je hrazeno v plné výši. Cena za takto nevyužité individuální setkání nebude Klientovi vrácena a nezakládá nárok na náhradní setkání.

Změna místa a času individuálního setkání ze strany Poskytovatele je vždy s Klientem komunikována dopředu a realizována až po vzájemném odsouhlasení. Jakékoliv změna, která je ze strany Poskytovatele komunikována byť méně než 24 hodin před plánovaným setkáním/spojením nezakládá právo na propadnutí ceny za nevyužité nebo přesunuté setkání/spojení.

Zvýhodněné balíčky individuálních spoluprací je třeba vyčerpat do smluveného termínu. Balíček 6 hodin je koncipován jako 3 měsíce koučovací spolupráce (je potřeba jej vyčerpat nejpozději do 4 měsíců od zakoupení), balíček 12 hodin je koncipován jako půlroční spolupráce (je potřeba jej vyčerpat do 8 měsíců od zakoupení). Nevyčerpané hodiny propadají, není-li individuálně domluveno jinak.

7. SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM A UŽITÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ. Přihlášením na workshop a zaplacením jeho ceny dáváte souhlas s tím, aby v průběhu akce byly pořizovány fotografie a videozáznamy i vaší osoby jako účastníka akce a aby byly užity k dokumentaci na internetových stránkách a v mých propagačních materiálech. Tento souhlas jste oprávněni kdykoli později odvolat prostřednictvím emailové zprávy zaslané na moji emailovou adresu či dopisem zaslaným na doručovací adresu uvedenou výše v čl. II VOP. U fotografií a záznamů nebudou uvedeny žádné vaše další osobní údaje, pokud se na tom výslovně nedohodneme. 

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu
a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

 1. Digitální obsah (produkt) zasílám pouze vám, jako Kupujícímu/Klientovi, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf. Obsah videokurzu přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio a video přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online zobrazení nebo přehrávání obsahu nebo jeho stahování je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete.
 3. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci, terapii a nejsou zdravotní službou, a tedy nenahrazují ani lékařskou či jinou zdravotní péči. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktech.

VII. Odstoupení od Smlouvy

 1. Ze zákona může Spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Protože mi však maximálně záleží na spokojenosti mých Klientů, poskytuji všem kupujícím nad rámec zákonných povinností garanci spokojenosti. Máte tedy možnost ve lhůtě do 30 dnů od uzavřené Kupní smlouvy týkající se produktů odstoupit bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud produkt nesplní vaše očekávání nebo i z jakéhokoli  jiného důvodu. V takovém případě mě prosím o uplatnění garance spokojenosti informujte elektronicky na simona@simonadosedelova.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 30denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi produktu nebo sdělte alespoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili. Odstoupení můžete, ale nemusíte nijak odůvodňovat. 
 2. Uplatnění garance spokojenosti formou podle předchozího odstavce ve 30denní lhůtě znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno emailem na casnazivot@simonadosedelova.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby.
 3. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP).
 4. Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Odstoupení z mé strany nabývá účinnosti okamžikem, kdy vám jej doručím e-mailem či na běžnou adresu uvedenou v objednávce. V případě, že jsem od vás obdržela před svým odstoupením od Smlouvy nějakou platbu, vrátím vám ji do týdne od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.
 5. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.
 6. Odstoupením od Kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší a já jsem povinna vám vrátit zaplacenou cenu (viz v dalším odstavci) a vy ztrácíte oprávnění zaslaný produkt používat a dovoluji si vás požádat, abyste v takovém případě produkt smazali, neboť jeho užívání by pak již bylo v rozporu s mými autorskými právy dle zákona.
 7. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za produkt. Při odstoupení od Smlouvy vám peníze vrátím stejným způsobem, jakým jste je uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.
 8. Pokud uplatňujete garanci vrácení peněz ve 30 denní lhůtě ze zakoupeného balíčku (digitální produkt + individuální setkání) a v průběhu 30 denní lhůty jste již stihli realizovat individuální setkání se mnou. Bude vám vrácena pouze poměrná část ceny zaplacené za balíček, ponížená o využitá individuální setkání.
 9. V případě uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb (týkající se workshopů a individuálních setkání) není možné od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů (§ 1837 písm. j) NOZ). V případě workshopu máte možnost storna účasti (podrobnosti výše v čl. V. části B). V případě individuálního setkání je možná změna termínu, času a místa setkání pokud je odkomunikována více než 24 hodin před plánovaným setkáním (podrobnosti výše v čl. V. část B, odstavec 6)
 10. Pokud se v průběhu individuální spolupráce uzavřené formou zvýhodněného balíčku změní situace a klient bude chtít spolupráci ukončit. Již vyčerpané hodiny budou přepočteny základní hodinovou sazbou. Suma bude odečtena od celkové ceny balíčku a rozdíl bude vrácen a poukázán zpět na účet.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. Jako Poskytovatel vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li Spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Nejste-li spotřebitelem, záruku neposkytuji a odpovídám vám pouze za vady, které má produkt při převzetí. Jako Poskytovatel vám rovněž odpovídám, že poskytnutá služba nemá vady. Vadu u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však lze uplatnit do 6 měsíců od poskytnutí služby.
 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový a nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od Smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, vyměnit vadnou součást nebo produkt opravit, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. 
 5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že ebook má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním ebooku, nebo nesprávným uchováváním.
 6. Pokud vám nebyl ebook dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam ebook nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
 7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit emailem na moji elektronickou adresu casnazivot@simonadosedelova.cz nebo zaslat písemně na moji adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese casnazivot@simonadosedelova.cz
 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi mnou jako Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Při své práci se dále řídím Etickým kodexem EMCC a dodržuji zásadu mlčenlivosti. (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X. Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.
 3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
 4. Tyto VOP jsou účinné od 1.12.2017.